Nederlands NL | Vlaams BE | Deutsch DE | English EN

Algemene Voorwaarden - Mediability

Laatste update: 18 september 2012

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Mediability: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Mediability gevestigd aan de Warande 193 te Zeist, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 18071387;
b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Mediability werkzaamheden verricht, dan wel met wie Mediability een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Mediability en de opdrachtgever tot stand komt en elke wijziging of aanvulling daarop;
d. opdracht: het verzoek van de opdrachtgever aan Mediability om tegen betaling werkzaamheden te verrichten en/of de aankoop van rechten door de opdrachtgever;
e. werkzaamheden: al hetgeen Mediability ten behoeve van de opdrachtgever binnen het kader van de verstrekte opdrachten maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen;
f. offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten; en
g. licentie: het recht van de opdrachtgever om een product of dienst waar Mediability eigendomsrechten op heeft, te gebruiken voor de eigen organisatie, op een in de offerte beschreven manier, voor de licentietermijn van één jaar.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Mediability en de opdrachtgever waarop Mediability deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Mediability, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Mediability en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.
2.7 Indien Mediability niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mediability in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Mediability is slechts aan een offerte gebonden indien de betreffende offerte binnen veertien dagen door de opdrachtgever schriftelijk is getekend en door Mediability is ontvangen. Mediability heeft het recht om de offerte onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Mediability opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Mediability haar aanbieding baseert.
3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door Mediability gemaakte kosten zullen dan worden doorberekend.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Mediability daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Mediability niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 Verkoopteksten, kennelijke fouten of vergissingen op de websites en in folders of publicaties binden Mediability niet. Alleen de overeenkomst beschrijft de samenwerking.
3.8 Het is niet toegestaan om kopieën te maken van een door Mediability opgestelde offerte en de daarbij behorende bescheiden.
3.9 Al datgene dat in het kader van een offerte door Mediability wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom, en dient op een eerste verzoek van Mediability onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd.
3.10 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan concepten en ideeën die tijdens de onderhandelingsfase door Mediability aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, te gebruiken zonder de toestemming van Mediability.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat - hetzij Mediability de door de opdrachtgever geaccordeerde offerte retour heeft ontvangen - hetzij Mediability met instemming van opdrachtgever met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.
4.2 Mediability zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.3 Mediability bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Mediability heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever door te berekenen. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Mediability de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk of elektronisch heeft goedgekeurd.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mediability aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.
5.3 De opdrachtgever is gehouden Mediability onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
5.4 De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Mediability onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
5.5 Indien door Mediability of door Mediability ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5.6 Mediability gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
5.7 De opdrachtgever stelt slechts informatie, foto's en andere materialen beschikbaar aan Mediability waarvoor zij een gebruiks- of verbruiksrecht is verleend, of waarop intellectuele eigendomsrechten niet van toepassing zijn. De opdrachtgever staat er garant voor dat de materialen rechtmatig zijn verkregen en voor de beoogde doeleinden kunnen worden benut. De opdrachtgever is hierin aansprakelijk.
5.8 De opdrachtgever vrijwaart Mediability voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
5.9 Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.
5.10 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de opdrachtgever.
5.11 De opdrachtgever verleent aan Mediability een volmacht om voor de sponsoring van het project bedrijven en personen te benaderen en met hen te onderhandelen. Het staat Mediability vrij om bedrijven en personen ook voor andere doeleinden te benaderen.

Artikel 6 Wijzigen van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Mediability zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Mediability de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
6.4 In afwijking van lid 3 van dit artikel zal Mediability geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Mediability kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Oplevering en leveringstermijn

7.1 In het geval in verband met de uitvoering van de werkzaamheden tussen Mediability en de opdrachtgever een termijn is overeengekomen, geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt Mediability ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of nietnakoming van enige verplichting jegens Mediability.
7.3 Mediability is in juni, juli, augustus en december verminderd bereikbaar en beschikbaar voor ondersteuning en ontwikkeling of updates van de afgenomen producten.

Artikel 8: Zet-, druk- en andere proeven

8.1 De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Mediability ontvangen zet-, druk-, of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Mediability terug te zenden.
8.2 Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Mediability de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
8.3 Mediability is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedkeurde of gecorrigeerde proeven.
8.4 Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 9 Honorarium

9.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
9.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Mediability, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
9.3 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
9.4 Mediability mag enkel een vast overeengekomen honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Mediability, dat in redelijkheid niet van Mediability mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
9.5 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, is Mediability gerechtigd het uurtarief te wijzigen.
9.6 Mediability zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het uurtarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Mediability zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
9.7 De opdrachtgever is in geval van een verhoging van het uurtarief gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
9.8 Met betrekking tot werkzaamheden verband houdende met sponsoring en het werven van sponsors zal in beginsel in eerste instantie een startbedrag worden overeengekomen met de opdrachtgever. In het geval er vervolgens sponsorgelden worden gegenereerd, dan wel worden besteed, zal het Honorarium tevens bestaan uit een commissie over de contractwaarde gedurende de contractperiode. Die commissie is 18% over de contractwaarde tot €50.000, en 12% over het deel dat hoger is dan €50.000. De wiskundig formule voor dit commissieschema, waarbij c de contractwaarde uitdrukt, is:
f(c) { 0,12 * (c - 50.000) + 0,18 * 50.000 c > 50.000
0,18 * cc <= 50.000
9.9 In het geval er sponsoring wordt gerealiseerd door het leveren dan wel ter beschikking stellen van materialen en/of diensten ontvangt Mediability een commissie van de in de markt gangbare (verkoop)waarde van hetgeen gesponsord is, volgens het commissieschema genoemd onder artikel 9.8.
9.10 De commissievergoeding is van toepassing wanneer Mediability of (1) het eerste contact heeft gelegd met het sponsorende bedrijf, of (2) het sponsorende bedrijf heeft benaderd nadat het op de goedgekeurde sponsorselectielijst werd geplaatst, of (3) het sponsorende bedrijf heeft benaderd op aanraden van de opdrachtgever, of (4) betrokken werd bij het overtuigen en vastleggen van het sponsorende bedrijf, zonder dat er tegenprestaties of vergoedingen zijn afgesproken voor de inspanningen. Ook als het sponsorende bedrijf na contactlegging door Mediability niet direct, maar binnen 24 maanden na contactlegging besluit te sponsoren, geldt de commissievergoeding.
9.11 Geworven commissie wordt gefactureerd nadat de sponsor zijn bijdrage heeft overgemaakt, bijvoorbeeld bij een betaling in termijnen.
9.12 Mediability heeft het recht om volledig geïnformeerd te worden over de betaling van facturen die voortkomen uit sponsorovereenkomsten waarop de commissie van toepassing is.
9.13 Sponsorwerving is een lastige klus, waarbij succes van meerdere factoren afhankelijk is. Mediability biedt geen garanties voor te werven sponsorbedragen. De kans bestaat dat geen enkele sponsoring wordt geworven. Ontevredenheid over sponsorwervingsresultaten geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of nietnakoming van enige verplichting jegens Mediability.
9.14 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele druk-, verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
9.15 Mediability is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat offerte is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen.

Artikel 10 Betaling

10.1 Betaling van iedere factuur van Mediability dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door Mediability aan te wijzen bankrekening. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door de opdrachtgever.
10.2 Reclames over door Mediability uitgebrachte facturen dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij Mediability te zijn ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.
10.3 Mediability is gerechtigd het honorarium geheel of gedeeltelijk te factureren voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden aan de opdrachtgever. Die aanbetaling dient voor aanvang van de werkzaamheden op de door Mediability aangegeven bankrekening te zijn voldaan. Indien de opdrachtgever de aanbetaling niet tijdig heeft voldaan, schort dit automatisch de verplichting(en) van Mediability op.
10.4 Mediability heeft het recht gedurende een opdracht tussentijds te declareren.
10.5 Productiekosten, rechtenbedragen, deelnamekosten aan evenementen, sponsorrechten en mediakosten dienen door Mediability van de opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop Mediability derden moet betalen en voordat een evenement of activiteit plaatsvindt.
10.6 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan aan Mediability een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag.
10.7 Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Mediability de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, daaronder inbegrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente met een minimum van 250 euro.
10.8 Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door de opdrachtgever verschuldigde rente en daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht een anders luidende aanwijzing van de opdrachtgever.
10.9 Mediability kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Mediability verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 11 Duur van de overeenkomst en de licentie

11.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeenkomen.
11.2 Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde periode, eindigt de overeenkomst van rechtswege op de overeengekomen einddatum. Partijen hebben de mogelijkheid om voor de einddatum de overeenkomst voor een bepaalde tijd te verlengen. De opdrachtgever kan de overeenkomst voor een bepaalde periode, niet tussentijds opzeggen.
11.3 De opdrachtgever verkrijgt een licentie voor alle door Mediability geleverde werken, rapporten, handleidingen, brochures, concepten, ontwerpen, brieven of andere auteursrechtelijk of anderszins beschermde werken, die door Mediability in de uitvoering van de opdracht ten behoeve van de opdrachtgever zijn gemaakt, voor het overeengekomen gebruik in ongewijzigde vorm voor de overeengekomen periode.
11.4 De licentie geldt uitsluitend voor het gebruik van het betreffende werk door de opdrachtgever zelf. Alle door Mediability ontwikkelde concepten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Mediability worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
11.5 De opdrachtgever is voor de licentie aan Mediability een periodieke licentievergoeding verschuldigd, waarbij de hoogte uit de overeenkomst blijkt. De licentietermijn is één jaar, die aanvangt wanneer Mediability de eindversies van de instrumenten heeft overgedragen. De licentie wordt telkens stilzwijgend met één jaar verlengd onder dezelfde voorwaarden.
11.6 De licentievergoeding met betrekking tot elke termijn dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
11.7 De licentie geldt slechts nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk of anderszins beschermde werk heeft voldaan.
11.8 Beide partijen kunnen de licentie een maand voor het verstrijken van de licentietermijn opzeggen per aangetekend schrijven.
11.9 Gedurende de in het voorgaande lid genoemde opzegtermijn van een maand is de opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met Mediability na te komen als ware er van opzegging geen sprake.
11.10 De licentievergoeding kan jaarlijks door Mediability worden aangepast met een maximum van 10% per jaar.
11.11 Indien Mediability na het verstrijken van de licentietermijn de prijzen in de licentie wil aanpassen met een hoger percentage dan het genoemde maximum, zal Mediability een aankondigingstermijn van drie maanden in acht nemen. In dat geval heeft de opdrachtgever het recht om de licentie tenminste twee maanden voor het in werking treden van de tariefwijziging, schriftelijk aangetekend op te zeggen.
11.12 Toegekende kortingen op de licentievergoeding zijn eenmalig en gelden niet meer na de termijn waarvoor de korting is verleend.

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

13.1 Indien Mediability aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden het terbeschikkinggestelde binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
13.2 Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft Mediability het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 14 Rechten van intellectuele eigendom

14.1 Mediability garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is bedacht dan wel ontwikkeld.
14.2 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van ter beschikking gestelde (ontwerpen van) tekst(en), rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software, werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, foto's, beeld- en geluidsfragmenten, digitale documenten en digitale informatie, berust bij Mediability, ook als één of meer van de hiervoor vermelde creaties als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur staan vermeld.
14.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan een project, uitgevoerd naar het tot stand gebrachte ontwerp, het concept en andere werken van Mediability geheel of in onderdelen daarvan in herhaling uit te voeren, zonder uitdrukkelijke toestemming van Mediability.
14.4 Het is de opdrachtgever - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediability - niet toegestaan veranderingen in de ontwerpen c.q. concepten van Mediability aan te brengen of te laten aanbrengen, dan wel deze in een andere combinatie te gebruiken anders dan uitdrukkelijk in de overeenkomst is bepaald.
14.5 Indien de opdrachtgever het geleverde werk dan wel de ter beschikking gestelde (ontwerpen van) tekst(en), rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software, werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, foto's, beeld- en geluidsfragmenten, digitale documenten en digitale informatie, gebruikt in strijd met de verleende gebruiksrechten, komt aan Mediability een vergoeding voor een dergelijk gebruik toe, onverminderd het recht van Mediability de volledige door haar geleden schade te vorderen. Deze vergoeding ontslaat de opdrachtgever niet van zijn plichten jegens Mediability en doet geen afbraak aan overige rechten van Mediability voortvloeiend uit de overeenkomst.
14.6 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Mediability voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
14.7 Mediability behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
14.8 Mediability is gerechtigd voor eigen publiciteit of PR doeleinden de opdrachtgever te noemen en het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken.
14.9 Mediability is gerechtigd op iedere pagina van de Sponsorbrochure het copyright te noemen en daarin te linken naar de website van Mediability. Verwijdering van het copyright is niet toegestaan.

Artikel 15 Klachten en verjaring

15.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct aan Mediability kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Mediability in staat is adequaat te reageren. Klachten kunnen worden ingediend bij: Mediability, Warande 193, 3705 ZP, Zeist; e-mail: info@mediability.nl.
15.2 Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Mediability de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
15.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Mediability slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 van deze algemene voorwaarden.
15.4 Alle aanspraken jegens Mediability die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Mediability zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 16 Opschorting, staking of ontbinding

16.1 Mediability is bevoegd, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Mediability omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geeft dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. bij een betalingsachterstand, wanneer de opdrachtgever meerdere malen is aangemaand een openstaande factuur te voldoen;
d. aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
e. de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
f. de opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn/haar bedrijf of organisatie;
g. de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt;
h. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard; of
i. indien de opdrachtgever jegens Mediability niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst.
16.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mediability op de opdrachtgever onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar. Indien Mediability de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
16.3 De opdrachtgever is verplicht Mediability onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 16.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 16.1i (16.1 sub i.) voordoet, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Mediability direct opeisbaar.
16.4 Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is de opdrachtgever verplicht Mediability alle reeds tot dat moment gemaakte kosten te vergoeden. Deze kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de schade die voortvloeit uit de tussentijdse beëindiging.
16.5 In alle gevallen, waarin de relatie tussen de opdrachtgever en Mediability eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Artikel 17 Uitsluiting aansprakelijkheid

17.1 Mediability kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
17.2 Mediability is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Mediability is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Mediability kenbaar behoorde te zijn.
17.3 Mediability aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Mediability in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
17.4 Mediability is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een slechte interpretatie of slecht gebruik door de opdrachtgever van verstrekte adviezen.
17.5 Mediability is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
17.6 Indien Mediability aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, bedraagt de schade die Mediability gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade. Indien dit niet is vast te stellen, is de schade die Mediability dient te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de werkzaamheden, die Mediability op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van de opdrachtgever heeft uitgevoerd.

Artikel 18 Overmacht

18.1 Van overmacht aan de zijde van Mediability is onder andere sprake indien Mediability verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, machinebreuk, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen, transportmoeilijkheden als gevolg van weers-/terrein-/verkeers-/wegomstandigheden, alles zowel in het bedrijf van Mediability als in het bedrijf van de opdrachtgever als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
18.2 Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van Mediability langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.
18.3 Voor zover Mediability ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mediability gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Geheimhouding

19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
19.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Mediability gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Mediability zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Mediability niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Slotbepalingen

20.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
20.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
20.3 Op elke overeenkomst tussen Mediability en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
20.4 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mediability gevestigd is.